تحریر ترکه:

تحریر ترکه: منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. وکیل
موارد الزامی تحریرترکه: ۱٫هنگامی که بین ورثه غایب یا محجور باشد یا وراث معلوم نباشند ، دراینصورت امین یا قیم موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتصاب درخواست تحریرترکه نماید. ۲٫ زمانیکه برخی از ورثه، ترکه را قبول نکنند. ۳٫اگر متوفا خارجی باشد پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان، ترکه را تحریر می کند. در غیر موارد فوق تحریر ترکه بنا به درخواست یکی از اشخاص زیر به عمل می آید:

مشاوره حقوقی

۱٫هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان ۲٫وصی بر اداره اموال متوفی ۳٫ امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه متوفی باشند. *برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد: توصیف اموال منقول باتعیین بهای آن تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات مبلغ و نوع نقدینه بها و نوع برگ‌های بهادار اسناد با ذکر خصوصیات آنها نام رقبات غیر منقول *درموقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل برامور زیرباشد: ۱٫نام و سمت متصدی تحریر ترکه. ۲-نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده اند. ۳-محلی کهتحریرترکهدرآنجاصورت می‌گیرد ۴٫اظهارات اشخاص راجع به دارائی وبدهی وترکه متوفی. ۵٫نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

موسسه حقوقی چتر عدالت

/ 0 نظر / 18 بازدید